Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

Przedszkole

W naszym przedszkolu pracuje kreatywna i dobrze wykształcona kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju, inspiruje  do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności dostosowując zadania do możliwości, potrzeb, zainteresowań i wieku każdego podopiecznego. Dba także o właściwy rozwój emocjonalny Państwa pociech, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, buduje serdeczną i przyjazną atmosferę.
Wychowawcy stymulują wszystkie strefy osobowości dzieci, dbają o ich harmonijny rozwój, a wykorzystując w trakcie zajęć i zabaw wiele pomocy dydaktycznych, uatrakcyjniają czas spędzony w przedszkolu.

Dzięki temu, że Przedszkole jest kameralne, wychowawcy doskonale znają swoich podopiecznych, co pozwala im dostosowywać zadania do możliwości, potrzeb, zainteresowań i wieku każdego dziecka. W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody i formy pracy, a także współpracują ze specjalistami spoza przedszkola, co  umożliwia rozwijanie potencjału dzieci i doskonali ich talenty. Nasi podopieczni  korzystają  także z opieki psychologa - pedagoga, logopedy, instruktora gimanstyki korekcyjnej. Wszystkie podjęte przez nas działania mają na celu zapewnienie Państwa dzieciom opieki na najwyższym poziomie i nauczenia ich tego wszystkiego, co przyda się w dorosłym życiu.

Dyrektor administracyjny – radca prawny Klaudia Suchożebrska


mgr Marieta Jędrzejec - Dyrektor pedagogiczny  i  Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Filologii Polskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Łódzkim. Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi w różnym wieku. Przez wiele lat z sukcesem przygotowywała młodzież do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Ukończyła wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski, między innymi: "Techniki teatralne na zajęciach pozalekcyjnych", "Planowanie i organizacja procesu kształcenia z uwzględnieniem podstawy programowej". W pracy z dziećmi jest ciepła i opiekuńcza ale także wymagająca i konsekwentna. Uważa rozmowę z dziećmi oraz właściwie dobraną literaturę za bardzo ważny czynnik kształtujący osobowość młodego człowieka. W Przedszkolu Świat Odkrywców czuwa nad właściwym realizowaniem podstawy programowej oraz prowadzeniem dokumentacji oświatowej placówki, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych.

mgr Monika Bengueddah - Psycholog i pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, lektor języka angielskiego, terapeuta spektrum autyzmu – Absolwentka Psychologii (studia magisterskie) oraz Pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (studia 1 stopnia) na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Swój warsztat terapeutyczny rozwijała podczas Studium terapii dzieci i młodzieży oraz w ramach studiów podyplomowych na kierunku: Spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja. Rozwój zawodowy wspiera również uczestniczeniem w licznych szkoleniach, warsztatach oraz webinariach

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Przedszkole > opieka psychologiczna > nasz psycholog.

Psycholog-pedagog z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, warsztatów dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli, a także zajęć indywidualnych i grupowych z języka angielskiego. Posiada Certificate in Advanced English, a przede wszystkim praktyczne umiejętności posługiwania się językiem. Poza pracą zawodową, posiada pasję do nauki jezyków, podróży, a wolny czas najchętniej spędza na zabawach z własną córką.

Lektor języka hiszpańskiego - mgr Marta Załuga

Absolwentka Pedagogiki Kultury Fizycznej i Zdrowotnej na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada Certyfikat DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Dypolm z Hiszpańskiego jako Języka Obcego). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Polsce ale również w Hiszpanii. Języka hiszpańskiego naucza przede wszystkim poprzez zabawę i współpracę między dziećmi przez co nauka staje się przyjemna i naturalna. Praca z dziećmi jest dla niej na pierwszym miejscu pasją co sprawia, że z przyjemnością rozwija językowe talenty i umiejętności dzieci.

Logopeda - mgr Małgorzata Zawadzka - ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia polska a ponadto studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie logopedii z emisją głosu. Swoje umiejętności rozwija na wielu warsztatach i szkoleniach, między innymi: Diagnoza różnicowa i terapia zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neuropsychiatrycznym, Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych, Diagnoza i terapia afazji, "Terapia Taktylna" według metody dr Swietłany Masgutowej, Terapia Ręki.

Rytmika z nauką gry na instrumentach

Organizacją i prowadzeniem zajęć muzycznych w naszym  przedszkolu zajmuję się Firma BOOMBA, reprezentowana przez Magdalenę Kusiak.  Firma Boomba zajmuje się m. in. prowadzeniem zajęć rytmicznych w przedszkolach i żłobkach oraz prowadzeniem audycji muzycznych na terenie województwa łódzkiego. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów rytmików, logopedów oraz choreoterapeutów. Zajęcia muzyczne, uwrażliwiają na odbiór świata muzyki i wprowadzają dzieci do zaczarowanej krainy instrumentów muzycznych, oraz stanowią syntezę kształcenia umiejętności muzycznych, podstawowej wiedzy o muzyce, poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie.

Spotkania realizowane są w oparciu o autorski program zajęć, zabawy muzyczne animatorów Klanzy, Metodę C. Orffa oraz B. Strauss. Na zajęcia składają się m. in. ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, słuchanie i śpiewanie piosenek, zajęcia emisyjne, dykcja, tańce ludowe oraz współczesne z różnych regionów świata, ćwiczenia i zabawy ruchowe. Podczas zajęć dziecko rozbudza w sobie emocjonalny stosunek do muzyki, wyzwala tendencję do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy  ruchowo - muzyczno - słowne, kształtuje harmonijny rozwój psychofizyczny ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych.

Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie „żywych” instrumentów co stanowi najbliższą formę kontaktu dziecka z muzyką. Prowadzone są w myśl zasady – zabawa przez naukę, nauka przez zabawę.

mgr Katarzyna Tłuczek –  pedagog, psychopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, trener oświaty. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej na kierunku Pedagogika o specjalności: Psychopedagogika (studia licencjackie)  oraz Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (studia magisterskie), a także studia podyplomowe na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu) oraz Terapia Pedagogiczna (WODN). Wieloletni trener rozwoju osobistego. Autor programów szkoleniowych dla kadry oświatowej oraz trener oświatowy. Jest instruktorem improwizacji ruchowej i symboliki ciała ( Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Ukończyła kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Odbyła liczne kursy trenerskie oraz szkolenia m.in. z zakresu choreoterapii, Teatru Tańca, pracy z ciałem, metod relaksacji, neurodydaktyki, czy kreatywności. Jej pasją jest ruch, taniec, gimnastyka umysłu oraz nauczanie przyjazne mózgowi.

mgr Marta Cielecka - pedagog, nauczyciel i lektor języka angielskiego w grupie najstarszej "Tropiciele" . Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu, ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej oraz specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia - studia licencjackie, a także studia podyplomowe, na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada certyfikat z języka angielskiego na poziomie Advanced. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie metod nauczania języka angielskiego i wciąż rozwija swój warsztat pracy, aby nauka była dla dzieci łatwa i przyjemna. 

mgr Milena Zajdel -  pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie najmłodszej "Światoludki". Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu, ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika, w specjalności pedagogika wieku dziecięcego. Ukończyła również kursy doskonalące: „Pedagogika zabawy”, „Terapia ręki” oraz „Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym”. Praca z dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi, to dla Pani Mileny źródło radości. Pamiętając jak ważna jest adaptacja w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu, czuwa nad tym, by przebiegła ona jak najłagodniej, w radosnej i komfortowej dla dziecka atmosferze.

Daria Górecka - pomoc nauczyciela. Studentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na wydziale nauk społecznych i humanistycznych, kierunek pedagogika specjalność resocjalizacja. Aktualnie rozpoczyna studnia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność wychowanie przedszkole i edukacja wczesnoszkolna. Skończyła liceum ogólnokształcące o profilu sportowym - piłka nożna.

Justyna Kociołek – Nauczyciel wychowania przedszkolnego, absolwentka studiów pierwszego stopnia (licencjat) w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Aktualnie kontynuuje studia magisterskie ze specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Posiada certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje w zakresie TRENER, w ramach projektu „Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku pedagogika – drogą do sukcesu na rynku pracy”.