Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

oferta zajęć dodatkowych

Wszystkie zajęcia grupowe prowadzone w Niepublicznym Przedszkolu Kulturowo - Rekreacyjnym Świat Odkrywców ujęte są w ramach czesnego, co oznacza, że rodzice nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat. Zajęcia dodatkowe odbywają sie przez cały rok, również w miesiącach lipiec - sierpień. Szczegółowy opis grupowych zajęć dodatkowych ujętych w ramach czesnego dostępny jest w zakładce Przedszkole/zajęcia dodatkowe.

Dzieci mają ponadto możliwość dodatkowo płatnego uczestniczenia indywidualnie lub w małych kiluosobowych grupkach w poszczególnych zajęciach dobranych szczególnie do ich predyspozycji i zainteresowań.

W naszym Przedszklu organizujemy:

1) indywidualne zajęcia językowe z lektorami języka hiszpańskiego i angielskiego.

Zajęcia odbywają się z profesjonalnym lektorem danego języka posiadającym doświadczenie w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Mają one na celu zapoznanie dzieci z brzmieniem i melodią języka obcego, rozumienie przez nie prostych poleceń nauczyciela i właściwą werbalną lub pozawerbalna reakcję na nie, poznawianie nowych słów (zwierzęta, części ciała, nazwy ubrań, arytkuły żywnościowe, sprzęty domowe, stany emocjonalne i uczucia, codzienne czynności, pogoda, środki transportu, zawody, natura, przyimki i cechy przedmiotów itp)
2) zajęcia z psychologiem:

A) Trening poznawczy:

Zajęcia odbywają się z psycholgiem, który jest również doświadczonym w pracy z dziećmi pedagogiem. Zakres zajęć i szczegółowe cele dobierane są zgodnie z potrzebami podopiecznego. Analiza i ocena wskazań do pracy indywidualnej w ramach treningu poznawczego powstaje w oparciu o obserwację psychologiczną oraz rozmowę z rodzicami i opiekunami w przedszkolu.

Cel ogólny zajęć: rozwój funkcji poznawczych.

Cele szczegółowe:

a) rozwój pamięci,

b) rozwój uwagi,

c) rozwój wyobraźni,

d) rozwój percepcji,

e) rozwój myślenia,

f) rozwój zdolności manipulacyjnych i grafomotorycznych.

B) Bajkoterapia indywidualna:

Zajęcia wskazane są dla dzieci przejawiających różnorodne trudności. Poprzedzone są konsultacją z rodzicami. Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone są w oparciu o bajkoterapię, wspieraną rysunkiem terapeutycznym, zabawą oraz rozmową psychologiczną. Dzięki temu dziecko komunikuje w bezpieczny dla siebie sposób swoje problemy i obawy. Jest otwarte na dialog z terapeutą  na temat doświadzanych trudności i kryzysów, pełniej uświadamia sobie i lepiej poznaje swoje emocje i motywy działania. Poprzez utożsamianie się z bohaterami bajek poznaje sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, w tym z lękiem separacyjnym czy stresem. Prowadzi to do zmian w sposbie myślenia i w zachowaniu dziecka. W ramach zajęć wykorzystywane są bajki psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne.

3) logopedia:

Zajęcia odbywają się indywidualnie 1 raz w tygodniu po 30 min. Dostosowane są do potrzeb dziecka po diagnozie logpoedycznej przprowadzonej w ramach zajęć logopedycznych, w ktrych uczestniczą wszystkie dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.

4) balet: zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kilkuosobowych grupach (ok. 7 osób) i trwają po 30 min.

5) karate: zajęcia sportowe prowadzone z instruktorem z Klubu DOJO United. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kilkuosobowych grupach (ok. 7 osób) i trwają po 30 min.

6) ogólnorozwojowe zajęcia sportowe: zajęcia sportowe prowadzone z trenerem z KS Zawisza Rzgów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kilkuosobowych grupach (maksymalnie 7 osób) i trwają po 30 min.

7) taniec współczesny / hip-hop: zajęcia taneczne prowadzone z instruktorem tańca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kilkuosobowych grupach (maksymalnie 7 osób) i trwają po 30 min.