Standardy Ochrony Dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Świat Odkrywców w Starej Gadce - Przedszkole Świat Odkrywców
Prywatne Przedszkole Łódź Górna Prywatne Przedszkole Rzgów Prywatne Przedszkole Ksawerów

W związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c  Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) Instytut Naukowo – Badawczy IURISMED Sp. z o.o., jako osoba prowadząca Niepubliczne Przedszkole Językowe Świat Odkrywców w Starej Gadce, opracował i wprowadził Standardy Ochrony Dzieci, które obowiązują od 15 lutego 2024 r.

W dokumencie tym, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki oświatowej, określono w szczególności:

 1. Ogólne zasady zapewniające dzieciom bezpieczeństwo i przestrzeganie ich praw.
 2. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a personelem, w szczególności zachowania niedozwolone.
 3. Zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 4. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.
 5. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
 6. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.
 7. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.
 8. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
 9. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 10. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 11. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet i ochrona dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet.
 12. Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce.

Standardy ochrony małoletnich sporządzono, mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie.

I. Ogólne zasady zapewniające dzieciom bezpieczeństwo i przestrzeganie ich praw.

 1. W pracy Przedszkola nadrzędną wartością jest dobro dziecka i jego najlepiej pojęty interes.
 2. Budowanie przyjaznego, bezpiecznego i opartego na wzajemnym szacunku otoczenia odbywa się każdego dnia przez adresowane zarówno do dzieci, jak i do rodziców, w formie indywidualnej bądź grupowej:
  • działania profilaktyczne – minimalizujące ryzyko wystąpienia krzywdzenia dzieci;
  • działania interwencyjne – mające na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, gdy jest ono ofiarą przemocy lub zagraża mu inne niebezpieczeństwo;
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczną mającą na celu wsparcie dziecka i jego rodziny w przezwyciężeniu trudnych doświadczeń.
 3. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Przedszkola aktywnie angażują się w działania wzmacniające bezpieczeństwo dzieci, chroniące przed przemocą oraz w upowszechnianie i promowanie ich praw.
 4. Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów:
  • Dyrektor Przedszkola dokłada wszelkich starań, by zatrudniać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i  kompetencje, które podzielają wartości wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo dziecka do ochrony przed krzywdzeniem. Każdy kandydat na nowego pracownika przesyła CV oraz w miarę możliwości referencje.
  • Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa zaświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz o toczących się względem niego postępowaniach karnych.
  • Każdy nowo przyjęty pracownik zapoznaje się z zapisami Standardów Ochrony Dzieci, co potwierdza podpisem.
  • Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu i obejmuje:
   • weryfikację w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
   • złożenie przez kandydata zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
   • weryfikację w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.
 5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy.
 6. Kontakt bezpośredni pracownika z dzieckiem dostosowany jest do potrzeb dziecka i poza przypadkami nagłymi, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, odbywa się za zgodą dziecka.
 7. W trakcie kontaktu z dziećmi, pracownicy zwracają się do dzieci z szacunkiem, używają prostego języka, dostosowanego do możliwości dziecka.
 8. Pracownicy Przedszkola:
  • równo traktują wszystkie dzieci bez względu na ich pochodzenie, wygląd, przekonania, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność;
  • odnoszą się z szacunkiem do ewentualnej inności dziecka, (w zakresie przekonań, doświadczeń, trudności rozwojowych, etc;), innej perspektywy wynikającej z bycia dzieckiem;
  • używają języka pozbawionego ocen, etykiet, dostosowanego do poziomu rozwoju dziecka;
  • tworzą w placówce kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich zagadnień i problemów dotyczących ochrony dzieci.
 9. Cały personel placówki pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować: 
  • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem;
  • opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem. 
 10. Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz je aktywnie wykorzystuje. 

II. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone

 1. Dorosły w kontakcie z dzieckiem powinien je aktywnie i cierpliwie słuchać, starając się odczytywać komunikaty przekazywane przez dziecko zarówno werbalnie, jak również poprzez mimikę i gesty. Dorosły powinien przejawiać otwartość na potrzeby dziecka i odnosić się do niego z szacunkiem.
 2. Wszystkie podstawowe potrzeby dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu są zawsze zaspokajane. Dotyczy to przede wszystkim posiłków w ustalonych porach, stałego dostępu do wody pitnej, prawa skorzystania z toalety w każdym czasie, ubioru stosownego do panujących warunków, prawa do snu w porze relaksacji lub w szczególnych przypadkach również w innym czasie.
 3. Każda osoba z personelu przedszkola, pracująca z dzieckiem indywidualnie lub grupowo, ma obowiązek informowania go w kwestiach dotyczących jego osoby, udzielania mu odpowiedzi adekwatnych do jego wieku i danej sytuacji, informowania go o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, brania pod uwagę słusznych oczekiwania dziecka.
 4. Rozmowy nauczyciela, wychowawcy lub pomocy nauczyciela z rodzicem/opiekunem dziecka na temat zachowania dziecka, jego postępów w edukacji, stanu zdrowia itp. powinny odbywać się dyskretnie w sposób niesłyszalny dla osób postronnych. Jeśli taka rozmowa odbywa się w obecności dziecka, personel przedszkola ma obowiązek zadbać aby przebieg rozmowy nie miał negatywnego wpływu na samoocenę dziecka.
 5. Personel placówki szanuje prawo dzieci do intymności, szczególnie w trakcie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych. Pozwala na samodzielne i dyskretne korzystanie z toalety i przebieranie się, zwłaszcza przez dzieci starsze. W sytuacjach, w których dziecko potrzebuje pomocy przy czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, pracownicy zobowiązani są unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem. Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 6. Wszystkie dzieci traktowane są równo. Niedozwolona jest jakakolwiek dyskryminacja, w tym ze względu na pochodzenie, narodowość, religię, wygląd, stan zdrowia, poziom rozwoju dziecka, umiejętności, zachowanie.
 7. Zabronione jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym psychicznej, a zwłaszcza:
  • bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej dziecka w jakikolwiek inny sposób,
  • dotykania dziecka w okolicach intymnych (z wyjątkiem koniecznej pomocy przy toalecie w przypadku najmłodszych dzieci),
  • angażowania się w takie aktywności jak napastliwe łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne,
  • ośmieszanie, lekceważenie dziecka, publiczne krytykowanie, wymierzanie kar.
 8. Jeśli pracownik Przedszkola będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym Dyrektora, który ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 9. Dzieci systematycznie zapewniane są przez nauczycieli, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

III. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę o czynnikach ryzyka krzywdzenia dzieci (Załącznik nr 3) i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają na nie uwagę.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka nauczyciele/specjaliści w pierwszej kolejności konsultują to z dyrektorem przedszkola, a następnie podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania pomocy.
 3. Nauczycie/specjaliści monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 4. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i zgłoszenia tego faktu dyrektorowi jako osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Dzieci.
 5. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola.
 6. Dyrektor informuje wychowawców i  psychologa/psychopedagoga a następnie wzywa rodziców/opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.
 7. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą oprócz dyrektora, wychowawcy z grupy, do której uczęszcza dziecko oraz psycholog/psychopedagog przedszkolny.
 8. Zespół interwencyjny sporządza protokół interwencji (Załącznik nr 1) zawierający:
  • opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, psychologiem/psychopedagogiem przedszkolnym, rodzicami/opiekunami lub innych informacji uzyskanych przez członków zespołu.
  • plan pomocy dziecku na podstawie w/w opisu.
 9. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
  • podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
  • wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,
  • skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 10. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

IV. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”

 1. Osobą odpowiedzialną za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” jest dyrektor Przedszkola.
 2. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (sąd rodzinny lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty”).
 3. Po poinformowaniu rodziców dyrektor składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.
 5. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji. Kartę załącza się do dokumentacji przedszkola. (Załącznik nr 1).
 6. Przedszkole dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (Policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom (Załącznik nr 2).
 7. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym osobom i instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

V. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

Osoba prowadząca Przedszkole co najmniej raz na rok dokonywać będzie oceny przyjętych Standardów Ochrony Dzieci w celu zapewnienia ich dostosowania  do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

VI. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu Przedszkola do stosowania Standardów Ochrony Dzieci jest dyrektor przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola jest osobą przeszkoloną w zakresie standardów ochrony małoletnich a także w zakresie czynników ryzyka krzywdzenia dzieci i zobowiązaną do systematycznego, nie rzadziej, niż raz na rok, uczestniczenia w szkoleniach z tych zakresów. Ponadto dyrektor posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, wiedzę i kompetencje zdobyte podczas studiów z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pedagogiki, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Personel Przedszkola jest przygotowany do stosowania Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Przygotowanie to polega na szkoleniu wstępnym z zakresu polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązującej w przedszkolu, oraz czynników ryzyka krzywdzenia dzieci. Ponadto w Przedszkolu odbywają się cyklicznie, nie rzadziej, niż raz na dwa lata, szkolenia z zakresu standardów ochrony małoletnich oraz czynników ryzyka krzywdzenia dzieci.
 4. Przygotowanie personelu do stosowania Standardów Ochrony Dzieci jest dokumentowane poprzez poświadczenie własnoręcznym podpisem udziału w przeszkoleniu wstępnym podczas zawierania umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy na podstawie której osoba ta jest dopuszczana do pracy z dziećmi, a następnie poświadczenia własnoręcznym podpisem udziału w szkoleniu cyklicznym.

VII. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

 1. Standardy Ochrony Małoletnich udostępnione są na stronie internetowej Przedszkola oraz wywieszone w wersji pełnej w widocznym miejscu (szatni przedszkolnej, dostępnej zarówno dla personelu Przedszkola, jak i rodziców/opiekunów prawnych).
 2. Z uwagi na wiek uczniów Przedszkola zapoznanie ich z tymi standardami nastąpiło w postaci zajęć edukacyjnych przeprowadzonych przez pedagogów przedszkolnych a zajęcia te będą powtarzane cyklicznie, nie rzadziej, niż raz na semestr.

VIII. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia jest dyrektor Przedszkola.

IX. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 1. Z przebiegu każdej interwencji podjętej w sytuacji ujawnienia lub zgłoszenia krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka sporządza się kartę interwencji (Załącznik nr 1). Kartę załącza się do dokumentacji Przedszkola.
 2. Wypełnione karty interwencji przechowywane są w miejscu chronionym przed dostępem osób nieupoważnionych. Wgląd w tą dokumentację mają tylko: dyrektor Przedszkola wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko, psycholog/psychopedagog przedszkolny, rodzice/opiekunowie dziecka, upoważnione instytucje (policja, sąd rodzinny, a także przedstawiciel innej instytucji po wykazaniu podstawy prawej uzyskania wglądu w taką dokumentacje).

X. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 1. Po ujawnieniu krzywdzenia dziecka dyrektor Przedszkola w porozumieniu z wychowawcami z grupy dziecka oraz psychologiem/psychopedagogiem przedszkolnym ustala plan wsparcia małoletniego.
 2. W planie wsparcia, w zależności od konkretnej sytuacji, ujęte mogą być zajęcia do przeprowadzenia w grupie lub indywidualne, jednorazowe lub cykliczne, których celem jest pomoc dziecku w zaistniałej sytuacji.
 3. Rodzicom/opiekunom dziecka w ramach wsparcia udziela się informacji o możliwych formach pomocy w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
 4. Plan wsparcia po jego ustaleniu przedstawiany jest rodzicom/opiekunom prawnym dziecka i załączany do dokumentacji dotyczącej interwencji.

XI. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet i ochrona dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet.

 1. W przedszkolu dzieci nie mają swobodnego dostępu do sieci Internet i mediów elektronicznych.
 2. Do przedszkola dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, o czym rodzice/opiekunowie dzieci są poinformowani.
 3. W sytuacji, gdy mimo zakazu z pkt 2. dziecko przyniesie do Przedszkola ww. urządzenie, nauczyciel jest zobowiązany i uprawniony do wyjaśnienia dziecku, że na terenie Przedszkola dzieci nie mogą korzystać z takich urządzeń a następnie powinien przechować to urządzenie w bezpiecznym miejscu i oddać rodzicowi/opiekunowi, podczas odbierania dziecka z Przedszkola.
 4. Dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu korzystają z zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie wyłącznie w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczyciela lub pomoc nauczyciela, pod jego kontrolą i na urządzeniach stanowiących wyposażenie Przedszkola.
 5. Doboru treści z zasobów Internetu, z których korzystają dzieci w czasie zajęć edukacyjnych, dokonują wyłącznie nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni w Przedszkolu, z uwzględnieniem wieku dzieci oraz ich potrzeb edukacyjnych.

XII. Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce

 1. Przedszkole zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 3. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów ani innym osobom nie zatrudnionym w placówce utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki lub poza placówką podczas wycieczek i spacerów bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie osobie niezatrudnionej w przedszkolu  danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez uprzedniej zgody tego opiekuna.
 5. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 6. Upublicznienie przez pracownika placówki wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Pisemna zgoda powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.
 7. Zgoda rodzica na utrwalenie wizerunku dziecka może być udzielona z góry na cały okres edukacji przedszkolnej i wycofana w dowolnym momencie na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
Doskonałe
Świat Odkrwyców - Niepubliczne przedszkole językowe
4.95
star star star star star-outline
Na podstawie 21 opiniiinformation-circle-outline
Zobacz więcej opinii
Tomasz  (21 października 2021) 
google-logoZweryfikowana
facebook-logo

star star star star star
Super przedszkole. Z punktu widzenia naszego synka Świat Odkrywców to przytulne i bezpieczne miejsce, w którym ukochane „Ciocie” dbają o to żeby dzieci czuły się jak w drugim domu. Z punktu widzenia rodziców to miejsce, które zapewnia dziecku rozwój poprzez bardzo urozmaicony plan zajęć i fachową kadrę. Warto zaufać dyrekcji i pedagogom i współpracując razem cieszyć się z prawidłowego rozwoju dziecka. Nasz synek spędził tu pięć cudownych lat i świetnie przygotowany rozpoczął przygodę pierwszoklasisty. Dziękujemy.
Ela  (6 marca 2017) 
google-logoZweryfikowana
facebook-logo

star star star star star
Drugi dom mojego dziecka - ciężko córkę zabrać do domu. Dzieci są zaopiekowane, zajęte mnóstwem naprawdę fajnych aktywności, dużo się uczą a ile przy tym radości 😮