Facebook
Dołącz do Świata Odkrywców w Naszym  przedszkolu

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole w Starej Gadce Świat Odkrywców  to Przedszkole Językowe, kładące nacisk na wszechstronny i nieustanny rozwój dziecka, zarówno w aspekcie jego możliwości intelektualnych,  jak i fizycznych. Działa na podstawie wpisu na listę niepublicznych przedszkoli prowadzoną przez Burmistrza Rzgowa i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty.

Założenia

Główne założenia naszej placówki oparte są na myśli pedagogicznej profesor Heleny Radlińskiej, która uważała, żewychowanie polega na pielęgnowaniu rozwoju psychofizycznego, chronieniu procesu wzrastania w środowisko społeczne i przyrodnicze oraz we wprowadzaniu w świat wartości kulturowych”.

cele

Celem tak rozumianego wychowania jest kształcenie u dzieci poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności i indywidualizmu drugiego człowieka. By sprostać tym założeniom w naszym przedszkolu oferujemy szereg zajęć przybliżających młodemu człowiekowi język, literaturę, tradycje,  obyczaje i przyrodę Polski, na tle innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej.   

Nasze priorytety 

Niezwykle ważne jest dla nas wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i wypowiadania się poprzez muzykę, formy teatralne czy sztuki plastyczne. Każdy miesiąc w naszym przedszkolu poświęcamy poznawaniu innego kraju, czemu podporządkowujemy tematykę prowadzonych zajęć  i  warsztatów.  Istotą naszej placówki, zgodną z  dyskursem konstruktywistyczno - rozwojowym Jeana Piageta jest dostrzeżenie w dziecku aktywnego badacza rzeczywistości. By dzieci nie tylko wiedziały, ale także doświadczały świata,  cykl zajęć i warsztatów kulturowych wspierany jest  przez związane z nimi tematycznie działania rekreacyjne, m.in. kilkugodzinne i całodniowe wycieczki. Tak rozumiane i wdrażane edukacja i wychowanie rozbudzają aktywność i ciekawość świata, a także wspierają samodzielność dziecka, co posprawia, że w przyszłości  będzie ono w stanie osiągnąć nie tylko sukces edukacyjny, ale także kreować i zmieniać rzeczywistość.

Naszym celem jest przygotowanie młodego człowieka do świadomego i twórczego udziału w życiu  społeczeństwa, dlatego za główne zadania uznaliśmy: wspieranie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych, budowanie systemu wartości i wychowywanie tak, by wiedziały co jest dobre, a co złe, konstruowanie dziecięcej wiedzy o świecie.
 
Rekreacyjny charakter przedszkola sprawia, że niezwykle istotne jest dla nas także dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci. Wierząc, że „w zdrowym ciele zdrowy duch" staramy się, by nasi podopieczni jak najwięcej czasu przebywali na świeżym powietrzu, dlatego organizujemy liczne spacery po okolicy, a  dzieci nie tylko uczestniczą w zajęciach ruchowych na naszym placu zabaw, ale także biorą udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w „szkółce letniej” zorganizowanej  w ogrodzie przedszkolnym.
 
We współczesnym świecie niezwykle istotne jest rozwijanie umiejętności społecznych, a także kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, niezbędnej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Zgodnie z myślą  pedagogiczną profesor  Heleny Radlińskiej za niezwykle istotne zadania uznaliśmy zatem kompensację, czyli wyrównywanie braków utrudniających prawidłowy rozwój jednostki, profilaktykę, czyli zapobieganie powstawaniu niekorzystnych stanów i zjawisk, a także doskonalenie, czyli rozwijanie siebie i otoczenia. Założenia te realizujemy dzięki stałej współpracy naszej placówki z psychologiem i pedagogiem, który prowadzi z dziećmi liczne zajęcia grupowe i indywidualne.
  
„Nie dla nas wychowujemy dzieci (…)wychowujemy je dzisiaj, nie mogąc wyobrazić sobie (…) układu życia, do którego przygotowujemy, ani narzędzi pracy, które weźmie do ręki nowe pokolenie” - te  słowa profesor Heleny Radlińskiej, niezwykle trafne we współczesnym, nieprzewidywalnym  świecie, są dla nas - wychowawców i pedagogów – wskazówką, by świadomie, odpowiedzialnie i rzetelnie zająć się wychowaniem i edukacją dzieci.

PROGRAM I METODY PRACY

W naszym Przedszkolu realizowana jest podstawa programowa MEN, w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka" i cykl "Plac zabaw" i "Tropiciele". Te pozycje WSiP kierowane są zarówno do pracy z trzylatkami i czterolatkami, jak i starszymi przedszkolakami, zapewniają świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. Za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, pozwalają na ćwiczenie spostrzegawczości, skupienia, słuchu i mowy.

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu dziecka, gdyż jest to czas budzenia własnej świadomości, tworzenia kontaktów z innymi ludźmi. Dzieci w tym wieku dość łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój, a wiedząc, że każdy z nas rodzi się z zadatkami na rozwijanie twórczości, staramy sie tę ogromną aktywność dzieci wspomagać. Rolą wychowawcy jest motywowanie podopiecznego do wszechstronnego, indywidualnego rozwoju, wskazywanie właściwego kierunku, a tym samym rozwijanie wiary we własne siły. W tym celu w naszym Przedszkolu wykorzystujemy elementy różnorodnych metod, m. in.: Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, Dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk -  Kolczyńskiej, Pedagogiki zabawy (Klanza), Metody Matthew Lipmana, czy metody dramy.